Hymnals and Songbooks
Tagalog1995

Mga Himno at Awit Pambata

PDF

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/tagalog/pdf/language-materials/33438_tgl.pdf Viewer  •  Original

2002

Aklat ng mga Awit Pambata

PDF

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/tagalog/pdf/language-materials/34831_tgl.pdf Viewer  •  Original