លីអាហូណា
Khmer (Cambodian), 2002–2020

International magazine published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

More information

As Church membership grew internationally, missions in Europe, South America, Asia, and the Pacific began publishing periodicals in local languages. Some of these periodicals lasted only a few months, but others remained strong for decades.

Between 1967 and 1970, the Church consolidated existing non-English mission periodicals into a unified international magazine. The periodicals had different titles, but by 2000, all of them had been renamed to Liahona. Unifying international magazines allowed Church leaders to efficiently communicate with members throughout the world, and opened the door for additional languages to be published that never had mission periodicals.

During this period, there was also a consolidation of English-language periodicals. In 1971, three English magazines were introduced: The Ensign (for adults), the New Era (for youth), and the Friend (for children).

In 2021, the international Liahona and English-language magazines were further unified, being replaced by three global magazines: The Liahona (for adults), For the Strength of Youth (for youth), and the Friend (for children). Magazines from 2021 onward are available in Gospel Library and are not currently indexed at Archive Viewer.

See also: Timeline: Liahona (various languages)April 2002

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2002

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

April 2003

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2003

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

January 2004

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

April 2004

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

July 2004

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2004

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

January 2005

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

April 2005

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

July 2005

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2005

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

January 2006

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

April 2006

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

June 2006

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

July 2006

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2006

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

December 2006

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

January 2007

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

April 2007

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

June 2007

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

July 2007

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2007

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

December 2007

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

January 2008

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

March 2008

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

June 2008

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

July 2008

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2008

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

December 2008

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

January 2009

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

April 2009

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

June 2009

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

July 2009

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2009

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

December 2009

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

January 2010

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

April 2010

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

June 2010

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

July 2010

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

October 2010

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

December 2010

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

January 2011

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

April 2011

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/09684_khm.pdf Viewer  •  Original

June 2011

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/09686_khm.pdf Viewer  •  Original

July 2011

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/09687_khm.pdf Viewer  •  Original

October 2011

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2011/2011-10-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/09690_khm.pdf Viewer  •  Original

December 2011

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2011/2011-12-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/09692_khm.pdf Viewer  •  Original

January 2012

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2012/2012-01-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10481_khm.pdf Viewer  •  Original

April 2012

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2012/2012-04-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10484_khm.pdf Viewer  •  Original

June 2012

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2012/2012-06-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10486_khm.pdf Viewer  •  Original

July 2012

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2012/2012-07-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10487_khm.pdf Viewer  •  Original

October 2012

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2012/2012-10-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10490_khm.pdf Viewer  •  Original

December 2012

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2012/2012-12-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10492_khm.pdf Viewer  •  Original

January 2013

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2013/2013-01-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10781_khm.pdf Viewer  •  Original

April 2013

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2013/2013-04-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10784_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2013/04?lang=khm Original

June 2013

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2013/2013-06-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10786_khm.pdf Viewer  •  Original

July 2013

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2013/2013-07-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10787_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2013/07?lang=khm Original

October 2013

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2013/2013-10-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10790_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2013/10?lang=khm Original

December 2013

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2013/2013-12-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10792_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2013/12?lang=khm Original

January 2014

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2014/2014-01-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10981_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2014/01?lang=khm Original

April 2014

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2014/2014-04-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10984_khm.pdf Viewer  •  Original

June 2014

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2014/2014-06-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10986_khm.pdf Viewer  •  Original

July 2014

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2014/2014-07-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10987_khm.pdf Viewer  •  Original

October 2014

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2014/2014-10-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10990_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2014/10?lang=khm Original

December 2014

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2014/2014-12-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/10992_khm.pdf Viewer  •  Original

January 2015

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2015/2015-01-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/12561_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/01?lang=khm Original

April 2015

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2015/2015-04-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/12564_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/04?lang=khm Original

June 2015

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2015/2015-06-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/12566_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/06?lang=khm Original

July 2015

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2015/2015-07-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/12567_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/07?lang=khm Original

October 2015

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2015/2015-10-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/12570_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/10?lang=khm Original

December 2015

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2015/2015-12-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/12572_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/12?lang=khm Original

January 2016

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2016/2016-01-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/13281_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/01?lang=khm Original

April 2016

លីអាហូណា

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2016/2016-04-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/13284_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/04?lang=khm Original

June 2016

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2016/2016-06-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/13286_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/06?lang=khm Original

July 2016

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2016/2016-07-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/13287_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/07?lang=khm Original

October 2016

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2016/2016-10-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/13290_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/10?lang=khm Original

December 2016

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2016/2016-12-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/13292_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/12?lang=khm Original

January 2017

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2017/2017-01-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14441_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/01?lang=khm Original

April 2017

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2017/2017-04-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14444_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/04?lang=khm Original

June 2017

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2017/2017-06-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14446_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/06?lang=khm Original

July 2017

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2017/2017-07-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14447_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/07?lang=khm Original

October 2017

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2017/2017-10-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14450_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/10?lang=khm Original

December 2017

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2017/2017-12-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14452_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/12?lang=khm Original

January 2018

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2018/2018-01-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14747_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/01?lang=khm Original

April 2018

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2018/2018-04-00-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14750_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/04?lang=khm Original

June 2018

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2018/2018-06-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14752_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/06?lang=khm Original

July 2018

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2018/2018-07-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14798_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/07?lang=khm Original

October 2018

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2018/2018-10-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14754_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/10?lang=khm Original

December 2018

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2018/2018-12-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/14797_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/12?lang=khm Original

January 2019

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2019/2019-01-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/18601_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/01?lang=khm Original

April 2019

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2019/2019-04-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/18604_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/04?lang=khm Original

June 2019

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2019/2019-06-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/18606_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/06?lang=khm Original

July 2019

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2019/2019-07-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/18607_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/07?lang=khm Original

October 2019

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2019/2019-10-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/18610_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/10?lang=khm Original

December 2019

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2019/2019-12-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/cambodian/pdf/language-materials/18612_khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/12?lang=khm Original

January 2020

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2020/2020-01-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/01?lang=khm Original

April 2020

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2020/16719_2020-04-00000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/04?lang=khm Original

June 2020

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2020/16721_2020-06-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/06?lang=khm Original

July 2020

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2020/16722_2020-07-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/07?lang=khm Original

October 2020

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2020/16725_2020-10-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/10?lang=khm Original

December 2020

លីអាហូណា

Church History Library

M205.5 L696CAM 2002- Viewer  •  Original

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2020/16727_2020-12-0000-liahona-khm.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/12?lang=khm Original