เลียโฮนา
Thai, 1984–2020

International magazine published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

More information

As Church membership grew internationally, missions in Europe, South America, Asia, and the Pacific began publishing periodicals in local languages. Some of these periodicals lasted only a few months, but others remained strong for decades.

Between 1967 and 1970, the Church consolidated existing non-English mission periodicals into a unified international magazine. The periodicals had different titles, but by 2000, all of them had been renamed to Liahona. Unifying international magazines allowed Church leaders to efficiently communicate with members throughout the world, and opened the door for additional languages to be published that never had mission periodicals.

During this period, there was also a consolidation of English-language periodicals. In 1971, three English magazines were introduced: The Ensign (for adults), the New Era (for youth), and the Friend (for children).

In 2021, the international Liahona and English-language magazines were further unified, being replaced by three global magazines: The Liahona (for adults), For the Strength of Youth (for youth), and the Friend (for children). Magazines from 2021 onward are available in Gospel Library and are not currently indexed at Archive Viewer.

See also: Timeline: Liahona (various languages)December 1984

[Unknown title]

February 1985

[Unknown title]

April 1985

[Unknown title]

June 1985

[Unknown title]

August 1985

[Unknown title]

October 1985

[Unknown title]

December 1985

[Unknown title]

February 1986

[Unknown title]

April 1986

[Unknown title]

June 1986

[Unknown title]

August 1986

[Unknown title]

October 1986

[Unknown title]

January 1987

General Conference (October 1986)

April 1987

[Unknown title]

June 1987

[Unknown title]

August 1987

[Unknown title]

November 1987

[Unknown title]

December 1987

[Unknown title]

February 1988

[Unknown title]

April 1988

[Unknown title]

June 1988

[Unknown title]

July 1988

General Conference (April 1988)

October 1988

[Unknown title]

December 1988

[Unknown title]

February 1989

[Unknown title]

April 1989

[Unknown title]

June 1989

[Unknown title]

August 1989

[Unknown title]

October 1989

[Unknown title]

December 1989

[Unknown title]

February 1990

[Unknown title]

June 1990

[Unknown title]

July 1990

General Conference (April 1990)

October 1990

[Unknown title]

December 1990

[Unknown title]

February 1991

[Unknown title]

April 1991

[Unknown title]

June 1991

[Unknown title]

August 1991

[Unknown title]

October 1991

[Unknown title]

December 1991

[Unknown title]

April 1992

[Unknown title]

June 1992

[Unknown title]

August 1992

[Unknown title]

October 1992

[Unknown title]

December 1992

[Unknown title]

February 1993

[Unknown title 2]

April 1993

[Unknown title 2]

June 1993

[Unknown title 2]

August 1993

[Unknown title 2]

October 1993

[Unknown title 2]

December 1993

[Unknown title 2]

February 1994

[Unknown title 2]

April 1994

[Unknown title 2]

June 1994

[Unknown title 2]

August 1994

[Unknown title 2]

October 1994

[Unknown title 2]

December 1994

[Unknown title 2]

February 1995

[Unknown title 2]

April 1995

[Unknown title 2]

June 1995

[Unknown title 2]

August 1995

[Unknown title 2]

September 1995

เลียโฮนา

December 1995

เลียโฮนา

January 1996

General Conference (October 1995)

March 1996

เลียโฮนา

June 1996

เลียโฮนา

July 1996

General Conference (April 1996)

September 1996

เลียโฮนา

December 1996

เลียโฮนา

January 1997

General Conference (October 1996)

March 1997

เลียโฮนา

June 1997

เลียโฮนา

July 1997

General Conference (April 1997)

September 1997

เลียโฮนา

December 1997

เลียโฮนา

January 1998

General Conference (October 1997)

April 1998

เลียโฮนา

June 1998

เลียโฮนา

July 1998

General Conference (April 1998)

October 1998

เลียโฮนา

December 1998

เลียโฮนา

January 1999

General Conference (October 1998)

April 1999

เลียโฮนา

June 1999

เลียโฮนา

July 1999

General Conference (April 1999)

October 1999

เลียโฮนา

December 1999

เลียโฮนา

January 2000

General Conference (October 1999)

April 2000

เลียโฮนา

June 2000

เลียโฮนา

July 2000

General Conference (April 2000)

October 2000

เลียโฮนา

December 2000

เลียโฮนา

January 2001

General Conference (October 2000)

April 2001

เลียโฮนา

June 2001

เลียโฮนา

July 2001

General Conference (April 2001)

October 2001

เลียโฮนา

December 2001

เลียโฮนา

January 2002

General Conference (October 2001)

April 2002

เลียโฮนา

June 2002

เลียโฮนา

July 2002

General Conference (April 2002)

October 2002

เลียโฮนา

November 2002

General Conference (October 2002)

December 2002

เลียโฮนา

January 2003

เลียโฮนา

April 2003

เลียโฮนา

May 2003

General Conference (April 2003)

July 2003

เลียโฮนา

October 2003

เลียโฮนา

November 2003

General Conference (October 2003)

January 2004

เลียโฮนา

April 2004

เลียโฮนา

May 2004

General Conference (April 2004)

July 2004

เลียโฮนา

October 2004

เลียโฮนา

November 2004

General Conference (October 2004)

January 2005

เลียโฮนา

February 2005

เลียโฮนา

March 2005

เลียโฮนา

April 2005

เลียโฮนา

May 2005

General Conference (April 2005)

June 2005

เลียโฮนา

July 2005

เลียโฮนา

August 2005

เลียโฮนา

September 2005

เลียโฮนา

October 2005

เลียโฮนา

November 2005

General Conference (October 2005)

December 2005

เลียโฮนา

January 2006

เลียโฮนา

February 2006

เลียโฮนา

March 2006

เลียโฮนา

April 2006

เลียโฮนา

May 2006

General Conference (April 2006)

June 2006

เลียโฮนา

July 2006

เลียโฮนา

August 2006

เลียโฮนา

September 2006

เลียโฮนา

October 2006

เลียโฮนา

November 2006

General Conference (October 2006)

December 2006

เลียโฮนา

January 2007

เลียโฮนา

February 2007

เลียโฮนา

March 2007

เลียโฮนา

April 2007

เลียโฮนา

May 2007

General Conference (April 2007)

June 2007

เลียโฮนา

July 2007

เลียโฮนา

August 2007

เลียโฮนา

September 2007

เลียโฮนา

October 2007

เลียโฮนา

November 2007

General Conference (October 2007)

December 2007

เลียโฮนา

January 2008

เลียโฮนา

February 2008

เลียโฮนา

March 2008

เลียโฮนา

April 2008

เลียโฮนา

May 2008

General Conference (April 2008)

June 2008

เลียโฮนา

July 2008

เลียโฮนา

August 2008

เลียโฮนา

September 2008

เลียโฮนา

October 2008

เลียโฮนา

November 2008

General Conference (October 2008)

December 2008

เลียโฮนา

January 2009

เลียโฮนา

February 2009

เลียโฮนา

March 2009

เลียโฮนา

April 2009

เลียโฮนา

May 2009

General Conference (April 2009)

June 2009

เลียโฮนา

July 2009

เลียโฮนา

August 2009

เลียโฮนา

September 2009

เลียโฮนา

October 2009

เลียโฮนา

November 2009

General Conference (October 2009)

December 2009

เลียโฮนา

January 2010

เลียโฮนา

February 2010

เลียโฮนา

March 2010

เลียโฮนา

April 2010

เลียโฮนา

May 2010

General Conference (April 2010)

June 2010

เลียโฮนา

July 2010

เลียโฮนา

August 2010

เลียโฮนา

September 2010

เลียโฮนา

October 2010

เลียโฮนา

November 2010

General Conference (October 2010)

December 2010

เลียโฮนา

January 2011

เลียโฮนา

February 2011

เลียโฮนา

March 2011

เลียโฮนา

April 2011

เลียโฮนา

May 2011

General Conference (April 2011)

June 2011

เลียโฮนา

July 2011

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2011/2011-07-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/09687_tha.pdf Viewer  •  Original

August 2011

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2011/2011-08-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/09688_tha.pdf Viewer  •  Original

September 2011

เลียโฮนา

PDF

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/09689_tha.pdf Viewer  •  Original

October 2011

เลียโฮนา

PDF

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/09690_tha.pdf Viewer  •  Original

November 2011

General Conference (October 2011)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2011/2011-11-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/09691_tha.pdf Viewer  •  Original

December 2011

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2011/2011-12-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/09692_tha.pdf Viewer  •  Original

January 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2012/2012-01-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10481_tha.pdf Viewer  •  Original

February 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2012/2012-02-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10482_tha.pdf Viewer  •  Original

March 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2012/2012-03-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10483_tha.pdf Viewer  •  Original

April 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2012/2012-04-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10484_tha.pdf Viewer  •  Original

May 2012

General Conference (April 2012)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2012/2012-05-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10485_tha.pdf Viewer  •  Original

June 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2012/2012-06-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10486_tha.pdf Viewer  •  Original

July 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2012/2012-07-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10487_tha.pdf Viewer  •  Original

August 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2012/2012-08-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10488_tha.pdf Viewer  •  Original

September 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2012/2012-09-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10489_tha.pdf Viewer  •  Original

October 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2012/2012-10-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10490_tha.pdf Viewer  •  Original

November 2012

General Conference (October 2012)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2012/2012-11-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10491_tha.pdf Viewer  •  Original

December 2012

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2012/2012-12-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10492_tha.pdf Viewer  •  Original

January 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2013/2013-01-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10781_tha.pdf Viewer  •  Original

February 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2013/2013-02-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10782_tha.pdf Viewer  •  Original

March 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2013/2013-03-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10783_tha.pdf Viewer  •  Original

April 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2013/2013-04-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10784_tha.pdf Viewer  •  Original

May 2013

General Conference (April 2013)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2013/2013-05-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10785_tha.pdf Viewer  •  Original

June 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2013/2013-06-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10786_tha.pdf Viewer  •  Original

July 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2013/2013-07-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10787_tha.pdf Viewer  •  Original

August 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2013/2013-08-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10788_tha.pdf Viewer  •  Original

September 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2013/2013-09-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10789_tha.pdf Viewer  •  Original

October 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2013/2013-10-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10790_tha.pdf Viewer  •  Original

November 2013

General Conference (October 2013)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2013/2013-11-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10791_tha.pdf Viewer  •  Original

December 2013

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2013/2013-12-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10792_tha.pdf Viewer  •  Original

January 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2014/2014-01-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10981_tha.pdf Viewer  •  Original

February 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2014/2014-02-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10982_tha.pdf Viewer  •  Original

March 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2014/2014-03-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10983_tha.pdf Viewer  •  Original

April 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2014/2014-04-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10984_tha.pdf Viewer  •  Original

May 2014

General Conference (April 2014)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2014/2014-05-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10985_tha.pdf Viewer  •  Original

June 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2014/2014-06-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10986_tha.pdf Viewer  •  Original

July 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2014/2014-07-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10987_tha.pdf Viewer  •  Original

August 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2014/2014-08-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10988_tha.pdf Viewer  •  Original

September 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2014/2014-09-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10989_tha.pdf Viewer  •  Original

October 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2014/2014-10-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10990_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2014/10?lang=tha Original

November 2014

General Conference (October 2014)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2014/2014-11-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10991_tha.pdf Viewer  •  Original

December 2014

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2014/2014-12-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/10992_tha.pdf Viewer  •  Original

January 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2015/2015-01-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12561_tha.pdf Viewer  •  Original

February 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2015/2015-02-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12562_tha.pdf Viewer  •  Original

March 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2015/2015-03-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12563_tha.pdf Viewer  •  Original

April 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2015/2015-04-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12564_tha.pdf Viewer  •  Original

May 2015

General Conference (April 2015)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2015/2015-05-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12565_tha.pdf Viewer  •  Original

June 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2015/2015-06-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12566_tha.pdf Viewer  •  Original

July 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2015/2015-07-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12567_tha.pdf Viewer  •  Original

August 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2015/2015-08-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12568_tha.pdf Viewer  •  Original

September 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2015/2015-09-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12569_tha.pdf Viewer  •  Original

October 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2015/2015-10-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12570_tha.pdf Viewer  •  Original

November 2015

General Conference (October 2015)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2015/2015-11-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12571_tha.pdf Viewer  •  Original

December 2015

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2015/2015-12-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/12572_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/12?lang=tha Original

January 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2016/2016-01-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13281_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/01?lang=tha Original

February 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2016/2016-02-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13282_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/02?lang=tha Original

March 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2016/2016-03-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13283_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/03?lang=tha Original

April 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2016/2016-04-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13284_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/04?lang=tha Original

May 2016

General Conference (April 2016)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2016/2016-05-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13285_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/05?lang=tha Original

June 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2016/2016-06-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13286_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/06?lang=tha Original

July 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2016/2016-07-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13287_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/07?lang=tha Original

August 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2016/2016-08-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13288_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/08?lang=tha Original

September 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2016/2016-09-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13289_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/09?lang=tha Original

October 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2016/2016-10-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13290_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/10?lang=tha Original

November 2016

General Conference (October 2016)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2016/2016-11-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13291_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/11?lang=tha Original

December 2016

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2016/2016-12-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/13292_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/12?lang=tha Original

January 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2017/2017-01-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14441_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/01?lang=tha Original

February 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2017/2017-02-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14442_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/02?lang=tha Original

March 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2017/2017-03-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14443_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/03?lang=tha Original

April 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2017/2017-04-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14444_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/04?lang=tha Original

May 2017

General Conference (April 2017)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2017/2017-05-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14445_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/05?lang=tha Original

June 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2017/2017-06-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14446_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/06?lang=tha Original

July 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2017/2017-07-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14447_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/07?lang=tha Original

August 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2017/2017-08-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14448_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/08?lang=tha Original

September 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2017/2017-09-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14449_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/09?lang=tha Original

October 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2017/2017-10-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14450_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/10?lang=tha Original

November 2017

General Conference (October 2017)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2017/2017-11-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14451_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/11?lang=tha Original

December 2017

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2017/2017-12-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14452_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2017/12?lang=tha Original

January 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2018/2018-01-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14747_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/01?lang=tha Original

February 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2018/2018-02-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14748_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/02?lang=tha Original

March 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2018/2018-03-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14749_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/03?lang=tha Original

April 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2018/2018-04-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14750_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/04?lang=tha Original

May 2018

General Conference (April 2018)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2018/2018-05-00-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14751_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/05?lang=tha Original

June 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2018/2018-06-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14752_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/06?lang=tha Original

July 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2018/2018-07-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14798_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/07?lang=tha Original

August 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2018/2018-08-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14799_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/08?lang=tha Original

September 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2018/2018-09-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14753_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/09?lang=tha Original

October 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2018/2018-10-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14754_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/10?lang=tha Original

November 2018

General Conference (October 2018)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2018/2018-11-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14853_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/11?lang=tha Original

December 2018

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2018/2018-12-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/14797_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/12?lang=tha Original

January 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2019/2019-01-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18601_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/01?lang=tha Original

February 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2019/2019-02-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18602_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/02?lang=tha Original

March 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2019/2019-03-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18603_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/03?lang=tha Original

April 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2019/2019-04-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18604_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/04?lang=tha Original

May 2019

General Conference (April 2019)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2019/2019-05-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18605_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/05?lang=tha Original

June 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2019/2019-06-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18606_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/06?lang=tha Original

July 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2019/2019-07-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18607_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/07?lang=tha Original

August 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2019/2019-08-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18608_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/08?lang=tha Original

September 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2019/18609-09-000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18609_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/09?lang=tha Original

October 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2019/2019-10-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18610_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/10?lang=tha Original

November 2019

General Conference (October 2019)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2019/2019-11-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18611_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/11?lang=tha Original

December 2019

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2019/2019-12-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/18612_tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/12?lang=tha Original

January 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-january-2020/2020-01-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/01?lang=tha Original

February 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-february-2020/2020-02-00000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/02?lang=tha Original

March 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-march-2020/2020-03-00000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/03?lang=tha Original

April 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-april-2020/16719_2020-04-00000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/04?lang=tha Original

May 2020

General Conference (April 2020)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-may-2020/16720-2020-05-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/05?lang=tha Original

June 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-june-2020/16721_2020-06-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/06?lang=tha Original

July 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-july-2020/16722_2020-07-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/07?lang=tha Original

August 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-august-2020/16723_2020-08-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/08?lang=tha Original

September 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-september-2020/16724_2020-09-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/09?lang=tha Original

October 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-october-2020/16725_2020-10-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/10?lang=tha Original

November 2020

General Conference (October 2020)

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-november-2020/16726_2020-11-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/11?lang=tha Original

December 2020

เลียโฮนา

PDF

https://media.ldscdn.org/pdf/magazines/liahona-december-2020/16727_2020-12-0000-liahona-tha.pdf Viewer  •  Original

Gospel Library

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/12?lang=tha Original